Arbejdsløshed

Analyse
14. marts 2014
Selvom arbejdsløsheden i EU har stabiliseret sig, stiger antallet af langtidsledige. I tredje kvartal af 2013 havde 12½ mio. europæere således været uden job i et år eller mere. Det svarer til næsten halvdelen af alle arbejdsløse i EU. Langtidsledigheden er én af de mest alvorlige konsekvenser af krisen.
Kommentar
27. februar 2014
Ledigheden er faldet med 6.000 personer fra december til januar. Dagens tal er dog meget usikre og skal fortolkes forsigtigt. Kontanthjælpsreformen betyder, at mange kontanthjælpsmodtagere – specielt de unge – kan have skiftet kategori og derfor behandles anderledes i statistikken. Andre indikatorer, f.eks. antallet af nye jobannoncer på Jobindex, tyder dog fortsat på svag jobfremgang i 2014.
Kommentar
19. februar 2014
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at AKU-ledigheden er faldet med 10.000 personer det seneste kvartal og med ca. 16.800 personer for hele 2013. Beskæftigelsen voksede dog samtidig kun med knap 800 personer, hvorfor faldet i ledigheden i 2013 hovedsageligt skyldes, at flere trak sig ud af arbejdsstyrken.
Analyse
17. februar 2014
Danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet har stor indvirkning på deres flyttemønster rundt om i landet. Der er således en klar tendens til at højtlønnede og lønmodtagere på mellemniveau flytter mod storbyområderne, mens lønmodtagere på grundniveau, arbejdsløse og pensionister flytter den anden vej.
Analyse
14. februar 2014
Knap 40.000 unge under 30 år er arbejdsløse i dag. Dertil kommer næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år er blevet særligt hårdt ramt af krisen. Samlet er hver femte blandt de ufaglærte unge og unge med en lang videregående uddannelse arbejdsløse.
Artikel
30. januar 2014
Bruttoledigheden er faldet med 2.300 fuldtidspersoner i december. Dagens tal er en glædelig overraskelse, men kommer sandsynligvis også på en lidt dyster baggrund i form af efterdønningerne af stormene ”Bodil” og ”Allan”. Derudover kan den forholdsvis milde vinter i december have gjort en øget aktivitet mulig.
Analyse
7. januar 2014
Gennem det seneste år har arbejdsløsheden haft en faldende tendens. Men på trods af at arbejdsmarkedet på overfladen har det bedre, bliver der fortsat flere svage kontanthjælpsmodtagere. Disse såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør i dag ca. 70 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere og har bl.a. store uddannelsesmæssige efterslæb.
Kommentar
6. januar 2014
Bruttoledigheden var stort set uændret den seneste måned. Sammen med AKU-ledighedstallene viser opgørelsen, at arbejdsløsheden har haft en faldende tendens i løbet af 2013. Selv om forbrugerne fortsat er forsigtige, tyder meget på, at arbejdsmarkedet reelt er på vej mod bedre tider. I 2014 forventes således en stigning i beskæftigelsen på 10-15.000 personer.
TEMA: DANMARK VS. SVERIGE
Publikation
28. december 2013
Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede Sverige ligefrem Danmark målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne er sluppet hurtigt fri af krisen, hænger Danmark fortsat i bremsen. Det store spørgsmål er, hvad der kan forklare den svenske optur gennem en årrække.
Analyse
5. december 2013
Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden 1990’erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig og IMK fra Tyskland, forventer, at arbejdsløsheden kun ventes at falde svagt frem mod 2015. Som konsekvens falder langtidsledigheden også kun svagt. I EU forventes det således, at omkring 11½ mio. arbejdsløse er langtidsledige i 2015.
Kommentar
29. november 2013
Arbejdsløsheden i EU var i oktober på ca. 26,654 mio. personer. Dermed er arbejdsløsheden nogenlunde uændret den seneste måned. De unge er stadigvæk hårdest ramt. Arbejdsløshedstallene for de unge fortæller imidlertid kun en lille del af historien. Danmark har haft den største stigning i andelen af unge, som nu står uden for arbejdsmarkedet.
Kommentar
28. november 2013
Nye tal viser, at bruttoledigheden stort set er uændret den seneste måned. Sammen med den månedlige AKU-ledighed viser begge opgørelser, at arbejdsløsheden har haft en faldende tendens i løbet af året. Væksten er fortsat for svag til for alvor at kunne trække en beskæftigelsesfremgang på arbejdsmarkedet. Vendingen på arbejdsmarkedet ser dermed ud til at vente på sig.
Kommentar
20. november 2013
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte AKU-ledighed er vokset med 10.000 personer det seneste kvartal. Samtidig er beskæftigelsen faldet. Dermed mangler vi fortsat at se det afgørende tøbrud på arbejdsmarkedet. Stemningsskiftet, som vi har set hen over sommeren mangler stadigvæk at manifestere sig i et højere privat forbrug og en højere indenlandsk efterspørgsel. Indtil det sker, kan vendingen på arbejdsmarkedet godt trække ud.
Analyse
13. november 2013
Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at antallet af ledige stillinger i de arbejdsløses jobdatabase, Jobnet, er vokset lidt de seneste måneder, men overordnet er der fortsat få ledige stillinger i Jobnet. Udbuddet af ledige stillinger i Jobnet svarer til, at der igennem 2013 har været ca. 16-17 bruttoledige om hver ledig stilling i Jobnet. Før krisen var der 3½ arbejdsløse pr. ledig stilling i Jobnet.
Analyse
13. november 2013
I dag er der samlet omkring 5½ mio. unge arbejdsløse i EU, hvilket svarer til en arbejdsløshedsprocent på ca. 23 pct. Omkring 1/3 af de unge er langtidsledige. Langtidsledigheden blandt unge i EU er den højeste, der er målt siden slutningen af 90’erne. Udviklingen er bekymrende, fordi langtidsledige er ikke så eftertragtede af arbejdsgiverne, hvorfor de langtidsledige unge risikerer at hænge fast i ledighed.
Artikel
9. november 2013
Debatten om dovne danskere, og om hvorvidt det kan betale sig at arbejde, er blusset op igen. Det er pudsigt, at denne debat dukker op i en krisetid, når der er mangel på arbejde til de ledige hænder. Selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde. Danskerne vil da også gerne arbejde og arbejder, når der er job.
Analyse
1. november 2013
Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) viser, at ledigheden er faldet siden årsskiftet. For de 15-64-årige er ledigheden faldet med 13.000 personer i årets to første kvartaler. Samtidig med faldet i AKU-ledigheden er AKU-beskæftigelsen faktisk vokset mere, end arbejdsløsheden er faldet. Den voksende beskæftigelse kan tilskrives, at flere er ansat på deltid.
Kommentar
31. oktober 2013
Bruttoledigheden er vokset lidt den seneste måned. Siden årsskiftet har der været en faldende tendens i bruttoledigheden, som dog sandsynligvis har været drevet af udfaldet af dagpengesystemet. Den stikprøvebaserede AKU-ledighed, som til en vis grad fanger de ledige, som falder ud af dagpenge sy-stemet, har siden årsskiftet også haft en faldende tendens.
DEBAT
3. oktober 2013
I dagens debat kan man hurtigt få det indtryk, at det danske arbejdsmarked er overrendt af ”dovne Robert-typer”. De arbejdsløse bliver beskyldt for at være både kræsne og dovne og for ikke at søge intensivt nok. Men hvordan ser virkeligheden ud på det danske arbejdsmarked?
Analyse
20. september 2013
Modsat det indtryk man ofte får i den offentlige og politiske debat, er der ikke noget der tyder på, at det danske arbejdsmarked fungerer dårligt. Der er heller ikke empirisk belæg for, at det er blevet vanskeligere at få besat de ledige stillinger. Debatten om det danske arbejdsmarked bør ikke føres på baggrund af fordomme og enkeltstående tilfælde der fører til mytedannelse og misforståelser.
Analyse
7. september 2013
Samlet er ungdomsledigheden på13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra de studerende. Der er dog stor forskel på landets kommuner. Særlig slemt står det til på Københavns vestegn, hvor ungdomsledigheden flere steder er over 18 pct. Modsat ligger mange af de vestjyske og nordsjællandske kommuner markant under landsgennemsnittet.
Analyse
30. august 2013
Arbejdsløsheden blandt ufaglærte i EU fortsætter med at vokse. Blandt de ufaglærte er næsten 20 pct. uden job, mens for personer med en videregående uddannelse er det lidt over 6 pct. Specielt for de unge er arbejdsløsheden alarmerende høj. Over 30 pct. af de unge ufaglærte er således arbejdsløse.
Kommentar
29. august 2013
Nye tal for arbejdsløsheden viser et fald på 1.500 fuldtidspersoner fra juni til juli. Den faldende ledighed er dog ikke modsvaret af en tilsvarende stigning i beskæftigelsen. Derfor bør regeringen gå til grænsen i deres planlægning af finanspolitikken.
Kommentar
23. august 2013
De første ”hårde” tal for beskæftigelsen i 2. kvartal 2013 peger på et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen på 14.000 fuldtidspersoner sammenlignet med 1. kvartal 2013. Udviklingen dækker over 2.500 færre fuldtidsbeskæftigede i den private sektor, mens det offentlige arbejdsmarked trak ned med 11.500 fuldtidsbeskæftigede som følge af lærerlockouten i april måned 2013.
Kommentar
1. august 2013
Arbejdsløsheden er fra maj til juni 2013 faldet med 900 fuldtidspersoner. Siden årsskiftet er ledigheden samlet faldet med godt 9.600 fuldtidspersoner, så der nu er 153.000 bruttoledige, hvilket svarer til 5,8 pct. af arbejdsstyrken. Tallene sløres imidlertid af udfaldet af dagpengesystemet. Der begynder dog at tegne sig konturerne til et opsving herhjemme i 2. halvår 2013.

Sider