Arbejdsløshed

Analyse
18. september 2014
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er begyndt at falde. Siden årsskiftet er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med knap 9.500 fuldtidspersoner. Samtidig har antallet af "svage kontanthjælpsmodtagere", som ikke regnes som en del af arbejdsstyrken, stabiliseret sig.
Kommentar
28. august 2014
Bruttoledigheden steg lidt og var i juli på 134.400 personer. Arbejdsløsheden falder ikke længere og i lyset af de mange positive tal, som vi ellers har set for arbejdsmarkedet, er tallene en smule skuffende. Opsvinget i dansk økonomi er fortsat skrøbeligt, og der er stadigvæk brug for at holde hånden under dansk økonomi.
Kommentar
20. august 2014
Den stikprøvebaserede arbejdsløshed er faldet med 10.000 personer det seneste kvartal og samtidig er beskæftigelsen vokset med 26.000 personer. De nye tal er en meget glædelig nyhed, men det er bekymrende, at væksten i Europa i øjeblikket er aftagende og svag. Samtidig er der ikke noget der tyder på, at der for alvor er kommet gang i det private forbrug herhjemme. Derfor er det også for tidligt at stramme finanspolitikken herhjemme.
Analyse
8. juli 2014
I den økonomiske debat er flere begyndt at frygte flaskehalse på arbejdsmarkedet. Vismændene vurderer imidlertid, at beskæftigelsen i øjeblikket ligger ca. 85.000 personer under sit strukturelle niveau. I de arbejdsløses jobportal er der ca. 17 arbejdsløse pr. ledig stilling. Endelig er lønstigningerne fortsat meget moderate.
Analyse
3. juli 2014
Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Omkring 7 mio. ud af de over 25 mio. har været ledige i to år eller mere. Det er en alarmerende udvikling, som betyder at flere helt kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og blive marginaliseret.
Kommentar
30. juni 2014
Bruttoledigheden er den seneste måned steget med 800 fuldtidspersoner og udgør nu 133.000 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 5 pct. af arbejdstyrken. Dagens tal viser, at vejen ud af krisen vil være belagt med bump, om end vi siden årsskiftet har haft faldende arbejdsløshed.
Analyse
23. juni 2014
Det har været i fremme i debatten, at op mod 42.500 har mere ud af at få kontanthjælp end at arbejde. Imidlertid er op mod 40.000 af dem enten deltidsansatte eller selvstændige. Under 200 er fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som faktisk er berettiget til kontanthjælp.
Kommentar
21. maj 2014
AKU-ledigheden er nogenlunde uændret det seneste kvartal. Samtidig er beskæftigelsen dog faldet med ca. 13.000 personer. Faldet i beskæftigelsen skal dog tages med et gran salt. Dagens tal rokker ikke ved, at det lysner på det danske arbejdsmarked, og at der er udsigt til yderligere jobfremgang i 2014.
Analyse
20. maj 2014
Arbejdsløsheden er i EU på ca. 26 mio. personer. Det svarer ca. 10,6 pct. af arbejdsstyrken. I Euroområdet har arbejdsløsheden i løbet af krisen nået det højeste niveau, der er målt de sidste knap tyve år. Det er særligt de unge, der er hårdt ramt af arbejdsløshed – specielt i de sydeuropæiske lande.
TEMA: DANMARK VS. TYSKLAND
Publikation
14. maj 2014
Tysk eksport er tordnet frem, den tyske velstand har genrejst sig efter krisen og den tyske arbejdsløshed er nu lavere end i Danmark. I den hjemlige debat, hvor emner som konkurrenceevne, løn og eksport fylder meget, har den tyske succeshistorie givet genklang.
Kommentar
1. maj 2014
Bruttoledigheden er den seneste måned faldet med 4.000 fuldtidspersoner og med 12.500 personer siden årsskiftet. Umiddelbart lyder det godt, men arbejdsløshedstallene tegner i øjeblikket et for rosenrødt billede af det danske arbejdsmarked. Når det er sagt, så kom flere faktisk i arbejde i 2013. Fremadrettet tyder en del på, at vi i 2014 kommer til at opleve yderligere jobfremgang.
Analyse
29. april 2014
Ny opgørelse viser, at mere end hver fjerde af alle ledige i midten af 2013 var ufaglærte. Det svarer til godt 40.000 ufaglærte arbejdsløse. Arbejdsløsheden for de ufaglærte var 9,7 pct., og det er næsten dobbelt så højt som for personer med faglært eller videregående uddannelse.
Analyse
14. marts 2014
Selvom arbejdsløsheden i EU har stabiliseret sig, stiger antallet af langtidsledige. I tredje kvartal af 2013 havde 12½ mio. europæere således været uden job i et år eller mere. Det svarer til næsten halvdelen af alle arbejdsløse i EU. Langtidsledigheden er én af de mest alvorlige konsekvenser af krisen.
Kommentar
27. februar 2014
Ledigheden er faldet med 6.000 personer fra december til januar. Dagens tal er dog meget usikre og skal fortolkes forsigtigt. Kontanthjælpsreformen betyder, at mange kontanthjælpsmodtagere – specielt de unge – kan have skiftet kategori og derfor behandles anderledes i statistikken. Andre indikatorer, f.eks. antallet af nye jobannoncer på Jobindex, tyder dog fortsat på svag jobfremgang i 2014.
Kommentar
19. februar 2014
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at AKU-ledigheden er faldet med 10.000 personer det seneste kvartal og med ca. 16.800 personer for hele 2013. Beskæftigelsen voksede dog samtidig kun med knap 800 personer, hvorfor faldet i ledigheden i 2013 hovedsageligt skyldes, at flere trak sig ud af arbejdsstyrken.
Analyse
17. februar 2014
Danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet har stor indvirkning på deres flyttemønster rundt om i landet. Der er således en klar tendens til at højtlønnede og lønmodtagere på mellemniveau flytter mod storbyområderne, mens lønmodtagere på grundniveau, arbejdsløse og pensionister flytter den anden vej.
Analyse
14. februar 2014
Knap 40.000 unge under 30 år er arbejdsløse i dag. Dertil kommer næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år er blevet særligt hårdt ramt af krisen. Samlet er hver femte blandt de ufaglærte unge og unge med en lang videregående uddannelse arbejdsløse.
Artikel
30. januar 2014
Bruttoledigheden er faldet med 2.300 fuldtidspersoner i december. Dagens tal er en glædelig overraskelse, men kommer sandsynligvis også på en lidt dyster baggrund i form af efterdønningerne af stormene ”Bodil” og ”Allan”. Derudover kan den forholdsvis milde vinter i december have gjort en øget aktivitet mulig.
Analyse
7. januar 2014
Gennem det seneste år har arbejdsløsheden haft en faldende tendens. Men på trods af at arbejdsmarkedet på overfladen har det bedre, bliver der fortsat flere svage kontanthjælpsmodtagere. Disse såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør i dag ca. 70 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere og har bl.a. store uddannelsesmæssige efterslæb.
Kommentar
6. januar 2014
Bruttoledigheden var stort set uændret den seneste måned. Sammen med AKU-ledighedstallene viser opgørelsen, at arbejdsløsheden har haft en faldende tendens i løbet af 2013. Selv om forbrugerne fortsat er forsigtige, tyder meget på, at arbejdsmarkedet reelt er på vej mod bedre tider. I 2014 forventes således en stigning i beskæftigelsen på 10-15.000 personer.
TEMA: DANMARK VS. SVERIGE
Publikation
28. december 2013
Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede Sverige ligefrem Danmark målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne er sluppet hurtigt fri af krisen, hænger Danmark fortsat i bremsen. Det store spørgsmål er, hvad der kan forklare den svenske optur gennem en årrække.
Analyse
5. december 2013
Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden 1990’erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig og IMK fra Tyskland, forventer, at arbejdsløsheden kun ventes at falde svagt frem mod 2015. Som konsekvens falder langtidsledigheden også kun svagt. I EU forventes det således, at omkring 11½ mio. arbejdsløse er langtidsledige i 2015.
Kommentar
29. november 2013
Arbejdsløsheden i EU var i oktober på ca. 26,654 mio. personer. Dermed er arbejdsløsheden nogenlunde uændret den seneste måned. De unge er stadigvæk hårdest ramt. Arbejdsløshedstallene for de unge fortæller imidlertid kun en lille del af historien. Danmark har haft den største stigning i andelen af unge, som nu står uden for arbejdsmarkedet.
Kommentar
28. november 2013
Nye tal viser, at bruttoledigheden stort set er uændret den seneste måned. Sammen med den månedlige AKU-ledighed viser begge opgørelser, at arbejdsløsheden har haft en faldende tendens i løbet af året. Væksten er fortsat for svag til for alvor at kunne trække en beskæftigelsesfremgang på arbejdsmarkedet. Vendingen på arbejdsmarkedet ser dermed ud til at vente på sig.
Kommentar
20. november 2013
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte AKU-ledighed er vokset med 10.000 personer det seneste kvartal. Samtidig er beskæftigelsen faldet. Dermed mangler vi fortsat at se det afgørende tøbrud på arbejdsmarkedet. Stemningsskiftet, som vi har set hen over sommeren mangler stadigvæk at manifestere sig i et højere privat forbrug og en højere indenlandsk efterspørgsel. Indtil det sker, kan vendingen på arbejdsmarkedet godt trække ud.

Sider